Pravidla soutěže

Pořadatel soutěže:

HOLBA a.s., Pivovarská 261 788 33 Hanušovice, IČO: 64610276, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 1246.

Název soutěže:

Místo průběhu soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě INSTAGRAM. (dále jen “místo konání soutěže”)

Organizátor soutěže:

Loosers s.r.o., se sídlem Jaromírova 531/9 Praha 2, zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 148829. IČO 285 37 939, DIČ CZ285 37 939.

Trvání soutěže:

Soutěž trvá od 16. 8. 2018 od 14:30 do 30. 9. 2018 do 18:00. Aby byl příspěvek zařazen do soutěže, musí být zveřejněn nejpozději do 30. 9. 2018 do 18:00, později zveřejněné příspěvky do soutěže zařazeny nebudou.

Podmínky účasti v soutěži:

Soutěže se může účastnit pouze fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky. Soutěže se může zúčastnit pouze osoba registrovaná na sociální síti INSTAGRAM (www.instagram.com) a po celou dobu soutěže má zde svůj aktivní účet. (dále jen “soutěžící”) Soutěžící se zavazují po celou dobu soutěže dodržovat veškerá pravidla používání sítě INSTAGRAM uvedená na https://www.facebook.com/help/instagram/477434105621119.

Pravidla soutěžě a způsob určení výherců

Úkolem soutěžících je sledovat Instagramový profil @pivovar_holba a vytvořit soutěžní příspěvek, kde zachytí přírodu v Jeseníkách. Následně soutěžící zveřejní příspěvek na Instagramu společně s hashtagem #zpramenujeseniku, který bude obsažen v textu příspěvku.

Příspěvek ani fotografie vložená soutěžícím nesmí být v rozporu s dobrými mravy, být vulgární, podněcovat k nenávisti ke skupině obyvatelstva, případně být jakkoli v rozporu s platnými právními předpisy nebo s oprávněnými zájmy pořadatele. Bude-li některé z těchto pravidel porušeno, soutěžící bude ze soutěže vyřazen.

Soutěžní příspěvek nesmí mít propagační charakter jiné značky než Holba, a.s.

Výherci soutěže se stanou 3 soutěžící v České republice, kteří vytvoří nejkreativnější soutěžní příspěvek. Kreativita bude vyhodnocována porotou složenou ze zástupců organizátora a pořadatele. Každý z výherců obdrží poukaz na dvě noci ubytování v Pivovarském muzeu včetně snídaně. Poukaz je platný pro dvě osoby.

Výherce bude o své výhře informován do 5.10.2018 do 18:00 pod svým soutěžním příspěvkem.

Kontaktní údaje v podobě jméno a příjmení, ulice, PSČ, město, e-mailová adresa, telefonní číslo je soutěžící povinen dodat organizátorovi soutěže prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Instagram na účet Holba. Soutěžící je povinen dodat organizátorovi soutěže tyto údaje nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho vyhlášení. Pokud do této doby soutěžící údaje nedodá nebo je dodá nekompletní, bude jeho výhra postoupena soutěžícímu, který se umístí na dalších místech.

Autorská práva

Soutěžící odpovídá za to, že zveřejněním svého příspěvku na sociální síti Instagram nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

V případě, že soutěžní příspěvek poskytnutý soutěžícím do soutěže bude mít povahu jakéhokoliv předmětu práva duševního vlastnictví (resp. bude-li takové předměty obsahovat), a to zejména předměty chráněné autorským zákonem č. 121/2000 Sb., v platném znění (např. autorská díla, zvukové či zvukově obrazové záznamy, umělecké výkony) a/nebo předměty práv průmyslových (např. ochranné známky), resp. pokud budou jeho součástí jakékoliv osobnostní atributy (např. podobizna), na něž se vztahuje ochrana dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále společně soutěžní příspěvek, předměty duševního vlastnictví, včetně osobnostních atributů, jako „předměty“), soutěžící prohlašuje, že využitím předmětů v rozsahu a způsobem popsaným v podmínkách soutěže nebudou jakkoliv zasažena či ohrožena práva oprávněných osob k těmto předmětům. Soutěžící zároveň prohlašuje, že předměty byly do soutěžního příspěvku zařazeny se souhlasem nositelů práv, resp. jejich držitelů. Soutěžící tímto jako oprávněný držitel práv uděluje pořadateli soutěže oprávnění k bezúplatnému zveřejnění předmětů v rámci soutěže a k jejich bezúplatnému využití všemi způsoby nezbytnými pro využití předmětů v soutěži v souladu s jejími podmínkami (zejm. sdělováním veřejnosti prostřednictvím Internetu/Instagramu a rozmnožováním), a to bez množstevního, územního a technologického omezení, po dobu trvání soutěže. Soutěžící rovněž uděluje pořadateli soutěže bezúplatné  oprávnění k využití předmětů po skončení soutěže (zejména pro prezentaci, marketingové a propagační účely), a to všemi známými způsoby, bez časového, územního, technologického a množstevního omezení. Pořadatel soutěže je rovněž oprávněn v uvedeném rozsahu předměty využít samostatně nebo ve spojení s předměty jiných soutěžících či s dalšími prvky. Soutěžící prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem hmotného substrátu, na kterém jsou předměty zachyceny a že je srozuměn s tím, že po skončení soutěže bude využit k interním potřebám pořadatele. V případě nepravdivosti výše uvedených prohlášení  či v případě zásahu do práv pořadatele soutěže nebo třetích osob, je soutěžící povinen uspokojit veškeré oprávněné nároky dotčených osob a uhradit veškerou vzniklou škodu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze společnosti HOLBA a.s., Pivovarská 261 788 33 Hanušovice, IČO: 64610276, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddíle B, vložka 1246. (dále jen „společnost“), jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, tj. nabízení produktů a služeb, informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to na 2 roky, popř. do odvolání souhlasu.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

Zpracovávané osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci soutěžících (dále jen „účastník soutěže“), na dobu od vyhlášení soutěže až do případného písemného odvolání souhlasu. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy, prostřednictvím které je subjekt údajů sdělí pořadateli soutěže. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce, a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže účastník soutěže obrátit i přímo.

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: holbainstagram@gmail.com. Odvoláním svého souhlasu účastník ztrácí nárok na výhru v soutěži.

Další důležité podmínky soutěže:

Pořadatel soutěže je oprávněn jednostranně bez náhrady změnit pravidla soutěže v průběhu jejího trvání, soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo kompletně zrušit.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu.

Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat elektronicky prostřednictvím soukromé zprávy na sociální síti Instagram v průběhu nebo nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži a/nebo osoby, jejichž soutěžní příspěvky jsou v rozporu s právními předpisy, a/nebo osoby jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku duplicity Instagramových účtů, nemá nárok na výhru.

Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či profil na Instagramu vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet na Instagramu).

Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka soutěže, jehož chování či Instagram profil odporuje pravidlům sociální sítě Instagram. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Instagram.

Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Instagram). Pořadatel dále neodpovídá za doručení zprávy (komentáře), prostřednictvím které budou informováni výherci soutěže a za doručení výhry zaslané prostřednictvím doručovatele poštovních služeb.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele, zpracovatele a organizátora soutěže, a rovněž osoby jim blízké a ostatní spolupracující právnické a fyzické osoby podílející se na této soutěži včetně jejich zaměstnanců a osob jim i jejich zaměstnancům blízkých. V případě, že se některá z těchto osob stane výhercem, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Instagram. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje své informace organizátorovi, zpracovateli a pořadateli soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Instagram.

Výhry nejsou převoditelné na jinou osobu.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení výhry výherci z důvodu změny doručovací adresy výherce, jakož ani v případě, když nebude výherce na doručovací adrese zastižen.

Zasláním příspěvku do soutěže účastníci přijímají veškeré její podmínky.

Rozhodnutí pořadatele o všech otázkách, týkajících se soutěže, je konečné.

Žádný soutěžící nemá právo rozhodnutí poroty zpochybňovat. Porota své rozhodnutí nebude nijak vysvětlovat nebo obhajovat.