Z pramenu jeseníku

1 Všeobecné podmínky

1.1.Tyto pravidla určují podmínky užívání webové stránky „www.zpramenujeseniku.cz” (dále jen „Stránka”)

1.2. Provozovatelem Stránky je společnost Pivovar HOLBA, a. s., se sídlem Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice, Česká republika, IČO: 646 10 276, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1246 (dále jen „Pivovar HOLBA”).

7 Ochrana osobních údajů

3.1. Používáním webu uděluje návštěvník dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“), Pivovaru HOLBA (dále také „Správce“), případně agentuře LOOSERS s.r.o., se sídlem Jaromírova 531/9, Nusle, 128 00 Praha 2, IČO: 285 37 939, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 148829, jakožto zpracovateli osobních údajů (dále jen „Zpracovatel“).

3.2.Výše udělený souhlas je dobrovolný a tento svůj souhlas může Člen kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů musí být vůči Správci učiněno písemně prostředkem elektronické komunikace, tj. doručením e-mailu na adresu: obchodni@holba.cz

3.3.Návštěvník bere na vědomí, že má práva zaručena Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména ustanoveními § 11, § 12 a § 21, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných údajů a jejich likvidaci. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit na Správce nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

3.4.Požádá-li Návštěvník o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Správce a případně i Zpracovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. Zpracovatel, má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Každý Člen, který zjistí nebo se domnívá, že Správce či Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Člena nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Správce nebo Zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů).

5 Povolené užití Webových stránek

5.1. Návštěvník a jakýkoliv jiný uživatel Webových stránek (dále jen „Uživatel“) je povinen se vyvarovat propojování Webových stránek způsobem poškozujícím dobré jméno a pověst Pivovaru HOLBA s jinou webovou (internetovou) stránkou; dále se vyvarovat zkreslování či upravování obsahu Webových stránek či používání obsahu Webových stránek nedovoleným způsobem.5.2.Uživatel souhlasí, že nebude používat jakékoliv materiály či služby z Webových stránek způsobem, který porušuje jakýkoliv národní či mezinárodní právní předpis či mezinárodní smlouvu, anebo tyto Pravidla.

5.3.Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví obsažená ve veškerých textech, obrázcích a jiných materiálech na Webových stránkách jsou vlastnictvím Pivovaru HOLBA nebo jiného výslovně uvedeného vlastníka, a to s jeho svolením.
5.4.Je povolené reprodukovat ukázky či úryvky z Webových stránek pro soukromé využití (nekomerční) za předpokladu, že nejsou porušena autorská práva, či jiná práva duševního vlastnictví a/nebo jiná vlastnická práva a za předpokladu, že na těchto reprodukcích bude uvedena níže uvedená poznámka o copyright. Žádná reprodukce jakékoliv části Webových stránek nesmí být prodávána nebo distribuována za účelem obchodního zisku, ani se nesmí upravovat nebo zahrnout do jakékoliv jiné práce, publikace nebo webové stránky.
5.5.Ochranné známky, loga, znaky a servisní značky (dále společně „Ochranné známky“) zobrazené na Webových stránkách patří Pivovaru HOLBA. Nic, co se nachází na Webových stránkách, nesmí být chápáno jako uznání povolení anebo právo použít kteroukoliv z Ochranných známek zobrazených na Webových stránkách. Jakékoliv použití/ zneužití Ochranných známek zobrazených na Webových stránkách, anebo v rámci libovolného obsahu na Webových stránkách, s výjimkou případů stanovených v těchto Pravidlech, je přísně zakázané. Uživatelům Webových stránek Pivovar HOLBA oznamuje, že bude důsledně a rázně dbát na ochranu svých práv z duševního vlastnictví v plném rozsahu poskytovaném právními předpisy včetně trestního oznámení na podezření spáchání trestných činů proti autorskému právu.

5.6.Všechny příspěvky anebo materiály neosobního charakteru, které jsou zaslány elektronickou poštou (e-mailem) anebo jiným způsobem na Webové stránky, včetně jakýchkoliv údajů, otázek, poznámek, návrhů a jiných podobných materiálů nejsou a nebudou považované za důvěrné ani soukromé. Cokoli je zasláno na Webové stránky, se stává vlastnictvím Pivovaru HOLBA a může být použito pro různé účely včetně, ale ne výlučně, rozmnožování, poskytování informací, jejich přenosu, publikování, vysílání a přeposílání.

5.7.Používáním Webových stránek dává Uživatel s výše uvedeným svůj neodvolatelný souhlas. Kromě toho používáním Webových stránek dává svůj neodvolatelný souhlas s tím, že jakékoliv nápady, informace, díla, vynálezy, vývojové trendy, návrhy, koncepty anebo jakékoliv jiné obdobné materiály a obsah obsažené v kterémkoliv příspěvku, který pošle na Webové stránky, může Pivovar HOLBA použít pro jakékoli účely (včetně, ale ne výlučně, vývoje, výroby, propagace a tržního prodeje výrobků). Za žádné takové použití nenáleží osobě anebo straně, která takový příspěvek na Webové stránky zaslala, finanční odměna. Samotným zasláním na Webové stránky také Uživatel zaručuje, že poskytnuté materiály/ obsah vlastní, že tyto materiály/obsah nejsou urážlivé, a že jejich použití ze strany Pivovaru HOLBA neporuší žádná práva žádné třetí strany. Pivovar HOLBA není zavázán použít poskytnuté informace.

6. Přesnost a úplnost informací

6.1.Pivovar HOLBA se snaží o zveřejňování přesných informací a straní se uvádění zavádějících informací, nicméně Uživatel bere na vědomí, že Webové stránky jsou poskytovány bez jakýchkoliv záruk.

6.2.Pokud by se ukázalo, že přes snahu Pivovaru HOLBA jsou zveřejněné informace nepřesné či neúplné, Uživatel souhlasí s tím, že Pivovar HOLBA nenese odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s užitím takových informací či se spolehnutím na takové informace, a to v rozsahu přípustném platným právním řádem.

6.3.Pivovar HOLBA neodpovídá za škody přímé (poničení počítače) nebo nepřímé (ztráta zisku), které by případně vznikly v důsledku používání Webových stránek či informací z Webových stránek. Webové stránky mohou obsahovat odkazy, kterými je možné dostat se mimo Webové stránky. Pivovar HOLBA nepřijímá žádnou zodpovědnost za obsah, přesnost nebo funkčnost těchto jiných webových stránek.

V Hanušovicích 1.1.2018